Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
prostřednictvím odborně způsobilých osob v BOZP.

 • Služby odborně způsobilé osoby v BOZP
 • Roční prověrky BOZP na pracovišti
 • Zpracování základní i odborné dokumentace BOZP
 • Metodická podpora a průběžná kontrolní činnost na pracovištích
 • Kategorizace prací
 • Hodnocení rizik na pracovišti
 • Organizace a zajištění BOZP na pracovišti
 • Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Dopravně provozní řád a další provozně bezpečnostní předpisy
 • Revize a aktualizace stávající dokumentace
 • Školení o právních předpisech BOZP
 • Školení BOZP na pracovišti
 • Další odborná školení
 • Zastupování při jednání s úřady a institucemi vykonávající odborný dozor v oblasti bezpečnosti práce (SUIP) a ochrany veřejného zdraví (KHS)
 • Směrnice pro práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
 • Lhůtník kontrol a revizí technických zařízení
 • Provádění kontrol vybraných technických zařízení (regálové systémy, regály, hasicí přístroje, požární dveře, zařízení pro zásobování požární vodou, bezpečnostní skříně, nouzová světla, požární ucpávky a jiné)
 • Plán první pomoci na pracovišti
 • Dokumentace o ochraně před výbuchem
 • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky