Požární ochrana

Prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistíme plnění povinností
právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.

Zpracování a aktualizace dokumentace požární ochrany

 • Požární řády pracovišť
 • Začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí
 • Požární poplachové směrnice
 • Stanovení rozsahu a organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární kniha – zavedení a správa
 • Stanovení rozsahu a způsobu organizace školení o požární ochraně
 • Požární evakuační plán
 • Operativní karta zdolávání požáru
 • Dokumentace zdolávání požárů – Operativní plán
 • Řád ohlašovny požárů
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Evakuační plán
 • Určení podmínek požární bezpečnosti při výkonu činnosti
 • Stanovení počtu a rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti

Kontrolní, metodická činnost a technická činnost v PO

Školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně

 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků o PO
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany