Ostatní služby

Hasicí přístroje, hydranty a požárně bezpečnostní zařízení

 • Zajišťujeme prodej, montáž, dodávky a servis hasicích přístrojů, hydrantových systémů a požárně bezpečnostních zařízení pro firmy, stavby, bytové domy i domácnosti.

Odborná školení

 • Odborná příprava obsluhy motorových manipulačních vozíků
 • Odborná příprava řidičů „referentských vozidel“
 • Školení zaměstnanců pro práce ve výškách
 • Školení zaměstnanců, kteří nakládají s vysoce nebezpečnými NCHLaS

Odpady a základy podnikové ekologie

 • Zavedení systému nakládání s odpady a odpadového hospodářství
 • Zpracování registru právních povinností v oblasti podnikové ekologie
 • Audity systému nakládání s odpady a podnikové ekologie
 • Zákonná hlášení (EKOKOM, ISPOP, produkce odpadů a jiné)
 • Havarijní plány pracovišť a provozů
 • Hodnocení ekologické újmy
 • Zastupování při kontrolách autorit - ČIŽP, KHS, úřady a obce s rozšířenou působnost

Bezpečnostní značení

 • Komplexní dodávka bezpečnostního značení, návrhy značení komunikací, značení únikových cest a rizikových míst na pracovišti, dle požadavků platné legislativy.

Dokumentace o ochraně před výbuchem

 • Zpracování a aktualizace DOPV, dle požadavků NV. č. 406/2004 Sb., odborná příprava zaměstnanců a osob, kteří vykonávají činnost v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Chemikálie a ochrana zdraví

Pracoviště kde je nakládáno s nebezpečnými chemikáliemi a směsmi představují zvýšené riziko poškození zdraví. Nedostatečné zajištění BOZP a PO při práci s NCHLaS může vést ke značným škodám nejen na zdraví pracovníků ale i na majetku zaměstnavatele.

 • Písemná pravidla pro nakládání s NCHLaS, včetně projednání s KHS
 • Hodnocení rizik při práci s NCHLaS
 • Provozní a laboratorní řády, sanitační řády pracovišť
 • Skladové a manipulační řády
 • Havarijní plány
 • Značení provozů dle platných pravidel Evropské chemické legislativy
 • Zavedení systému likvidace nebezpečných odpadů
 • Poskytování služeb odborně způsobilé osoby pro nakládání s NCHLaS
 • Školení pro práci s NCHLaS, dle požadavků platné legislativy (Zákon č. 258/2000 Sb.), zajištěno odborně způsobilou osobou
 • Práce zakázané těhotným ženám a hodnocení zdravotního rizika na pracovišti
 • Směrnice pro nakládání a manipulaci s NCHLaS
 • Bezpečnostní karty na pracovišti
 • Stanovení rozsahu poskytovaných OOPP a opatření pro zajištění dostatečné ochrany zdraví při práci s NCHLaS
 • Kategorizace prací
 • Stanovení potřebných prostředků pro zajištění první pomoci na pracovišti s NCHLaS
 • Systém skladování NCHLaS